نرم افزار دبیرخانه که بر پایه shrepoint ، تهیه شده به نوعی اتوماسیون مکاتبات اداری را تسهیل می کند.

سيستم دبيرخانه الکترونيکی و کارتابل هوشمند به دفاتر متعدد و مجزای یک سازمان اجازه می دهد تا بر اساس نمودار سازمانی و نمودار پروژه ای مکاتبات را انجام دهند و افراد با هم گفتگو نمايند. بعلاوه دفاتر مختلف دبيرخانه سازمان توسط نرم افزار دبیرخانه در مکان های جغرافيايی متفاوت مي توانند به تبادل نامه و اطلاعات بپردازند.

مشخصات سيستم کارتابل هوشمند و نرم افزار دبيرخانه الکترونيکی :
ثبت، مديريت و گزارش گيری از نامه های داخلی، نامه های وارده و نامه های صادره
کارتابل هوشمند مديران پروژه، مديران بخش
گردش نامه در سازمان بر اساس چارت پروژه و چارت سازمانی

اتوماسیون مکاتبات اداری بر اساس ارتباطات سازمانی و پروژه ای
امکان بحث و گفتگوی سازمانی توسط اتوماسیون مکاتبات
ارتباط افراد سازمان بر اساس رده های سازمانی و پروژه ای

امکان جستجوی جامع نامه ها با رعايت حق دسترسی در اتوماسیون مکاتبات اداری
صدور نامه بر اساس رده های سازمانی در اتوماسیون مکاتبات اداری

تعريف مهلت پاسخگويی برای نامه ها و اخطارهای ديرکرد در اتوماسیون مکاتبات اداری
توليد اتوماتيک اسناد Word از روی اطلاعات جمع آوری شده نامه در اتوماسیون مکاتبات اداری
توسعه بر اساس استانداردهاي برنامه نويسي shrepoint