مشتركان همراه اول می توانند با ارسال پیامكی به شماره 30009 كه در آن ابتدا حرف R نوشته و سپس نام كشور یا كد كشور درج شده باشد از هزینه رومینگ و دیگر تعرفه های اپراتورهای طرف قرارداد با این شركت در دیگر كشورها آگاهی یابند.

دريافت اطلاعات رومينگ با ارسال پيامك

دريافت اطلاعات رومينگ با ارسال پيامك

مشتركان برای دریافت اطلاعات دقیق تر در این متن می توانند پس از كد كشور “نام اپراتور” را نیز درج و ارسال كنند.
همچنین مشتركان می توانند در متن ارسالی بین عبارات از”نقطه “یا” ویرگول استفاده كنند.

»‌ با ارسال حروف RH به شماره 30009 ، مشتركان اطلاعات بیشتری دریافت می کنند.